Lokala regler

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK

Gäller för år 2024

För spel på Emmaboda GK gäller generellt SGF:s bestämmelser enligt Spel- och tävlingshandboken punkt 1.

1. Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Kompletterande lokala regler vid tävling såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlor.

Plikt för brott mot lokal regel: Allmän plikt

(förlust av hålet i matchspel eller två slags plikt i slagspel; om inte annat sägs i den lokala regeln)

Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering Innebörd Regel
Vit Out of bounds 18.2
Röd Rött pliktområde 17
Blå Onormala banförhållande 16.1
Markering med grön topp Spelförbudszon 16.1f, 17.1e

1.1. Out of bounds (Regel 18.2)

1.Interna out of bounds (vit/svart banmarkering)

Out of bounds längs hål nr 9:s högersida gäller endast vid spel på hål nr 9.

Out of bounds längs hål nr 10:s vänstersida gäller endast vid spel på hål nr 10. Vid spel på övriga hål är markeringarna oflyttbara tillverkade föremål. (Regel 16.1)

2.Elstängsel definierar out of bounds

Elstängsel på hål 8, 9, 13, 14 definierar gränsen för out of bounds.

Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från elstängslet får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från stängslet och är på samma avstånd från hålet.

1.2. Pliktområden (Regel 17)

1. På högra sidan av hål 12. Hela halvön befinner sig i pliktområdet

2. Diket till vänster på hål 13. Rött pliktområde har endast gräns mot fairwaysidan

1.3. Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete
 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Vit hel eller streckad spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 6. Om en spelares boll är på spelfältet och det är störande inverkan från synliga trädrötter som är på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre eller i området närmast fairway som klippts till låg ruff, behandlas trädrötterna som mark under arbete. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b. (Störande inverkan föreligger inte om trädrötterna bara ger störande inverkan på spelarens stans.)
 7. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.
b) Oflyttbara, tillverkade föremål
 1. Stolpar av aluminiumprofil med rödfärgad topp är markgränsmarkering och oflyttbara tillverkade föremål.
 2. Avståndsmarkeringar (vita/gula/röda vippor) på den finklippta delen av banan som markerar avstånd (200/150/100 m) till centrum av green är oflyttbara tillverkade föremål.
c) Integrerade delar av banan
 1. Stenmurar och odlingsrösen är en integrerade del av banan. Lösa stenar får ej tas bort.

2. Kompletterande lokala regler vid tävling och Tillfälliga lokala regler vid tävling

Tillfälliga kompletterande lokala regler vid tävling finns anslagna på klubbens anslagstavlor. Därutöver gäller följande kompletterande lokala regler vid tävling på klubben om inte annat bestämts för enskild tävling.

2.1 Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel (Regel 5.6)

Om icke annat anges i tävlingsbestämmelserna gäller regel 5.6a.

Plikt: se Regel 5.6a

2.2. Begränsningar i att använda speciell utrustning

2.2.1 Motoriserad förflyttning (Committee Procedures, Section 8; Model Local Rule G-6)

Spelare får under en fastställd tävlingsrond inte använda sig av någon typ av motoriserad förflyttning. Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

2.3 Avbrott i spel (Regel 5.7)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation (t.ex åska) kommer att signaleras med:

 • En lång sirensignal (avbryt spelet omedelbart)

Alla andra avbrott kommer att signaleras med:

 • Tre korta sirensignaler (avbryt spelet)

I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med:

 • Två korta sirensignaler (återuppta spelet)

Plikt: se Regel 5.7

2.4 Paus vid klubbhuset/kiosken

Deltagare i sanktionerade tävlingar har rätt till en (1) paus i högst sju minuter vid passage av kiosken/klubbhuset.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten som läggs på nästkommande hål.

2.5 Tee i handicaptävling

Om inget annat anges i tävlingsprogrammet eller speciella tävlingsbestämmelser skall samtliga herrar spela från gul tee och samtliga damer spela från röd tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 70 och spelare med läkarintyg, kan välja att spela från röd tee.

Plikt matchspel: Motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee;

Plikt slagspel: Två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

3. Villkor för tävling och tillfälliga villkor för tävling

Tillfälliga villkor för enskild tävling finns anslagna på klubbens anslagstavlor. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inte annat bestämts för enskild tävling.

3.1 Anmälan till tävling

Anmälan görs enligt meddelande i tävlingsprogrammet normalt senast klockan 14:00 två dagar före tävlingsdagen. Särskilda tävlingsbestämmelser anslås senast 14 dagar före tävlingsdagen.

Avgift 2024
Typ Pris
Seniorer (singel) 200 kr
Juniorer* (singel) 50 kr
Partävling (senior + senior) 400 kr / par
Partävling (senior + junior) 250 kr / par
Partävling (junior + junior) 100 kr / par
Scramble 200 kr / deltagare
*21 år och yngre, kalenderår

Tävlingsgreenfee 250 kr / Junior 60 kr  (undantag Nybro GK som betalar 200:-/ 50:-)

Undantag från ovanstående. kan förekomma.

Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.

Efteranmälan godtas endast om plats finns på publicerad startlista och då mot förhöjd startavgift.

3.2 Handicapklasser

Vid singelspel anpassas klasserna till antalet anmälda och aktuell handicap.

Vid parspel gäller en (1) klass: – 54,0.

Detta om inte annat anges i speciella tävlingsregler för aktuell tävling.

Vid lottning skall minst 6 deltagare (4 par) vara anmälda. I annat fall kan klassen slås samman med annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens beslut.

3.3 Lika resultat

3.3.1 Slagspel

I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel på hål för hål (”sudden death”) med start på hål 1 om ej annat har angetts. Övriga placeringar enligt resultatlistan. Spelare med samma resultat delar placering.

I slagspel med handicap sker i första hand särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och i andra hand enligt matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.

3.3.2 Matchspel

Om en match efter fastställt antal hål står lika, skall den fortsätta tills ena sidan vunnit ett hål. Då är matchen avgjord. Spelas matchen med handicap skall slag tagas på samma hål som tidigare.

3.4 Priser och Prisutdelning

För att få pris i en del tävlingar i Emmaboda GK:s Tävlingsprogram kan krav på ett visst antal registrerade ronder förekomma. Vid tävlingar utan sponsor bör prisfördelningsmall enligt Spel- och tävlingshandboken 6.7.2 användas. Kan modifieras vid lågt deltagarantal.

Spelare som har pris att hämta skall närvara vid prisutdelningen. I annat fall tillfaller priset nästa pristagare. Angående priser och prisutdelning kan sponsor av tävling bestämma annorlunda. Överträdelse av villkor för tävling kan ge tillsägelse eller medföra disciplinär åtgärd.

4. Klubbmästerskap

Bestämmelser KM

KM skall spelas som slagspel utan hcp.

Herrar 54 h slagtävling, gul tee 36 h dag 1 + 18 h dag 2 omvänd resultatordning
Damer 36 h slagtävling, röd tee 18 h dag 1 + 18 h dag 2 omvänd resultatordning
HJunior, H25, H40, H50, H60 36 h slagtävling, gul tee Spelas 18 h/dag över två dagar. Spelordning dag 2: omvänd resultatordning
DJunior, D25, D50, D60, D70, H70, H80 36 h slagtävling, röd tee Spelas 18 h/dag över två dagar. Spelordning dag 2: omvänd resultatordning
*21 år och yngre, kalenderår

Deltagande i flera ålderskategorier: En spelare kan endast delta i en (1) ålderskategori.

Startavgift

Ingen startavgift. Gäller öppna KM och åldersklasserna.

Lika resultat

Särskiljning av vinnare sker genom särspel på hål för hål (”sudden death”) med start på hål 1 om ej annat har angetts. Övriga placeringar enligt resultatlistan. Spelare med samma resultat delar placering.

Ålderskategorier
Ålderskategori Ålder Anm.
H/D Junior -21 t.o.m. kalenderåret då åldern uppnås
D25 25- fr.o.m. kalenderåret då åldern uppnås
D50 50- fr.o.m. kalenderåret då åldern uppnås
D60 60- fr.o.m. kalenderåret då åldern uppnås
D70 70- fr.o.m. kalenderåret då åldern uppnås
H25 25- fr.o.m. kalenderåret då åldern uppnås
H40 40- fr.o.m. kalenderåret då åldern uppnås
H50 50- fr.o.m. kalenderåret då åldern uppnås
H60 60- fr.o.m. kalenderåret då åldern uppnås
H70 70- fr.o.m. kalenderåret då åldern uppnås
H80 80- fr.o.m. kalenderåret då åldern uppnås

För H/D Junior gäller att yngre får tävla i äldre ålderskategori upp t.o.m. H/D.

För D25-D70 och H25-H80 gäller att äldre får tävla i yngre ålderskategori ned t.o.m. H/D

5. Sanktioner vid golfvettsförseelse

 1. Tillsägelse
 2. Varning
 3. Diskvalifikation (endast för tävlingen)

Vid första förseelsen bör sanktionen i regel vara tillsägelse.

Vid nästa förseelse utdelas varning (kan utdelas direkt, till exempel vid grov åsidosättande av säkerhet/sportmanship). Vid andra varningen i aktuell tävling bör beslut fattas om diskvalifikation i denna tävling.

Beslut om startförbud i en eller flera tävlingar, alternativt under viss tid, bör komma ifråga vid särskilt grova fall.

Behörighet att besluta om sanktion

Beträffande tillsägelse; av EmGK utsedda tävlingsledare och/eller domare.

Beträffande varning och diskvalifikation; av EmGK utsedda tävlingsledare och/eller domare.

Beträffande startförbud; spelarens klubbstyrelse efter utredning och rekommendation av tävlingskommittén.

Utförande

Vid diskvalifikation skall TL omgående avge skriftlig rapport med redogörelse om händelseförloppet, vittnesbörd med mera till TK. Vid tillsägelse respektive varning rapporteras detta i underlaget för tävlingen. Ingripande skall om möjligt ske omedelbart. Det bör utföras så att spelares medtävlare, medspelare och motspelare ej blir störda. Detta innebär att spelaren tas åt sidan där han/hon tyst och lugnt meddelas sanktionen sedan man vid behov legitimerat sig.

Protester

Protester som berör spelet, ska göras respektive behandlas enligt golfreglerna §§ 2.5 och 34.

6. Ordningsföreskrifter och tillfälliga ordningsföreskrifter

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens anslagstavlor. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

 • 6.1 Det är förbjudet att parkera bil på annat än anvisade platser.
 • 6.2 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel (förbjudet i tävling).
 • 6.3 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel (förbjudet i tävling). Bajspåse måste användas.
 • 6.4 Spelare bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (till exempel mobiltelefon).
 • 6.5 Spelare är skyldig att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.
 • 6.6 Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala dubbel greenfeeavgift.
 • 6.7 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
 • 6.8 Banpersonalen har alltid företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Årsrevision utförd av Gustav Åhsberg
2024-02-28

Godkänd av klubbens styrelse
2024-03-07

Godkänd av SmGDF
2024-03-15